Intrekking

Annuleringsvoorwaarden voor consumenten voor een overeenkomst waarbij de goederen in één keer worden geleverd

Annuleringsvoorwaarden
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons daarvan in kennis stellen (invoegen: Naam/bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres en, indien beschikbaar, het faxnummer.) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).
– Aan PKU-Versand Huber GmbH, Max-Planck-Str. 9, 92224 Amberg; info@pku-versand-huber.de; +49 (0)9621 8979859:
– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten

 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
 • voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

 

Annuleringsvoorwaarden voor consumenten voor een overeenkomst betreffende verscheidene goederen die de consument als onderdeel van één bestelling heeft besteld en die afzonderlijk worden geleverd

Annuleringsvoorwaarden
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons daarvan in kennis stellen ([invoegen: Naam/bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres en, indien beschikbaar, het faxnummer. U kunt hiervoor ook de shortcode [woocommerce_nl_disclaimer_address_data] gebruiken en het adres opslaan in Instellingen DE]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).
– Aan PKU-Versand Huber GmbH, Max-Planck-Str. 9, 92224 Amberg; info@pku-versand-huber.de; +49 (0)9621 8979859:
– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten

 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
 • voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

 

Annuleringsvoorwaarden voor consumenten bij een overeenkomst voor de levering van goederen in verschillende delen of onderdelen

Annuleringsvoorwaarden
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons daarvan in kennis stellen ([invoegen: Naam/bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres en, indien beschikbaar, het faxnummer. U kunt hiervoor ook de shortcode [woocommerce_nl_disclaimer_address_data] gebruiken en het adres opslaan in Instellingen DE]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).
– Aan PKU-Versand Huber GmbH, Max-Planck-Str. 9, 92224 Amberg; info@pku-versand-huber.de; +49 (0)9621 8979859:
– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten

 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
 • voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

Annuleringsvoorwaarden voor consumenten voor een overeenkomst betreffende de geregelde levering van goederen gedurende een bepaalde periode

Annuleringsvoorwaarden
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons daarvan in kennis stellen ([invoegen: Naam/bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres en, indien beschikbaar, het faxnummer. U kunt hiervoor ook de shortcode [woocommerce_nl_disclaimer_address_data] gebruiken en het adres opslaan in Instellingen DE]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).
– Aan PKU-Versand Huber GmbH, Max-Planck-Str. 9, 92224 Amberg; info@pku-versand-huber.de; +49 (0)9621 8979859:
– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten

 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
 • voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.