Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

1. Toepassingsgebied
2. Aanbiedingen en dienstbeschrijvingen
3. Orderprocedure en sluiting van het contract
4. Prijzen en verzendkosten
5 Levering, beschikbaarheid van goederen
6. Betalingsmodaliteiten
7. Eigendomsvoorbehoud
8 Garantie voor materiaaldefecten en garantie
9. Aansprakelijkheid
10. Opslag van de tekst van het contract
11. Slotbepalingen

1. Toepassingsgebied
1.1. De zakelijke relatie tussen PKU-Versand Huber GmbH (hierna te noemen “Verkoper”) en de klant (hierna te noemen “Klant”) wordt uitsluitend beheerst door de volgende Algemene Voorwaarden in de op het moment van bestelling geldige versie.

1.2. U kunt onze klantenservice voor vragen, klachten en claims bereiken van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 13.00 uur via telefoon +49 (0)9621 8979859 en via e-mail info@pku-versand-huber.de.

1.3. Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor een doel dat overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven (§ 13 BGB).

1.4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk met de geldigheid ervan instemt.

2. Aanbiedingen en dienstbeschrijvingen
De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Beschrijvingen van diensten in catalogi en op de websites van de Verkoper hebben niet het karakter van een verzekering of garantie.
Alle aanbiedingen zijn geldig “zolang de voorraad strekt”, tenzij anders vermeld bij de producten. Fouten en omissies uitgezonderd.

3. Orderprocedure en sluiting van het contract
3.1. De klant kan vrijblijvend producten uit het assortiment van de verkoper kiezen en deze in een zogenaamd winkelwagentje verzamelen door op de knop “Toevoegen aan winkelwagentje” te klikken. Binnen het winkelmandje kan de productselectie worden gewijzigd, bijv. verwijderd. De klant kan dan het bestelproces afronden door op de knop “Afrekenen” in het winkelmandje te klikken.

3.2. Door op de knop “Nu kopen” te klikken, dient de klant een bindend verzoek in om de goederen in het winkelmandje te kopen. Alvorens de bestelling te verzenden, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken en met de browserfunctie “terug” terugkeren naar het winkelmandje of het bestelproces helemaal annuleren. Verplichte informatie is gemarkeerd met een asterisk (*).

3.3. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met de functie “Afdrukken” (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert enkel dat de verkoper de bestelling van de klant heeft ontvangen en houdt geen aanvaarding van de aanvraag in. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant heeft verzonden of overhandigd, dan wel de verzending binnen 2 dagen aan de klant heeft bevestigd met een tweede e-mail, uitdrukkelijke orderbevestiging of toezending van de factuur.

3.4. Indien de verkoper vooruitbetaling toestaat, wordt de overeenkomst gesloten met het verstrekken van de bankgegevens en het verzoek om betaling. Indien de betaling ondanks de vervaldag niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de Verkoper is ontvangen, zelfs niet na een hernieuwd verzoek, zal de Verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken met als gevolg dat de order vervalt en de Verkoper niet tot levering gehouden is. De bestelling wordt dan zonder verdere gevolgen voor koper en verkoper afgehandeld. In geval van vooruitbetaling wordt het artikel dus voor maximaal 10 kalenderdagen gereserveerd.

3.5 Door het bestelproces te voltooien, stemt de Koper in met de toekomstige ontvangst van e-mails met het oog op de evaluatie van de aankoop en de prestaties van de Verkoper. De Verkoper zal binnen 30 dagen nadat de Koper de Bestelling heeft voltooid een e-mail sturen met dit doel. Deze taxatie kan hetzij rechtstreeks bij de verkoper, hetzij in opdracht van de verkoper bij derden worden uitgevoerd. Er is geen verplichting voor de koper om een beoordeling in te dienen. Het indienen van een beoordeling is zowel mogelijk door vermelding van de volledige naam van de koper, een passende afkorting of volledig anoniem.

4. Prijzen en verzendkosten
4.1. Alle prijzen vermeld op de website van de Verkoper zijn inclusief de toepasselijke wettelijke BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2. Naast de vermelde prijzen rekent de verkoper verzendingskosten aan voor de levering. De verzendkosten zullen duidelijk aan de koper worden meegedeeld op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

5 Levering, beschikbaarheid van goederen
5.1. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, geschiedt de levering na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2. Indien de levering van de goederen mislukt door toedoen van de koper ondanks drie pogingen tot levering, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. Eventuele betalingen zullen onverwijld aan de klant worden terugbetaald.

5.3. Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper dit product buiten zijn schuld niet van zijn leverancier krijgt, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. In dat geval zal de verkoper de klant onmiddellijk op de hoogte brengen en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Indien geen vergelijkbaar product beschikbaar is of indien de klant niet wenst dat een vergelijkbaar product wordt geleverd, zal de verkoper de klant onmiddellijk de reeds betaalde tegenprestatie terugbetalen.

5.4. Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bv. beperking van levering aan bepaalde landen) op een afzonderlijke informatiepagina of in de respectieve productbeschrijving.

6. Betalingsmodaliteiten
6.1. De klant kan een keuze maken uit de beschikbare betaalmethoden in het kader van en vóór het afronden van het bestelproces. De klanten zullen op een aparte informatiepagina worden geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.

6.2. Indien betaling per factuur mogelijk is, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Voor alle andere betalingswijzen moet de betaling zonder aftrek vooraf worden verricht.

6.3. Indien derde partijen belast zijn met de betalingsverwerking, bv. Paypal. hun algemene voorwaarden zijn van toepassing.

6.4. Indien de vervaldag voor betaling is vastgesteld volgens de kalender, is de klant reeds in gebreke door het missen van de termijn. In dat geval is de klant de wettelijke vertragingsrente verschuldigd.

6.5. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen, staat er niet aan in de weg dat de verkoper verdere schadevergoeding wegens verzuim vordert.

6.6. De klant heeft slechts recht op schuldvergelijking indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan een retentierecht slechts uitoefenen voor zover de vorderingen uit dezelfde contractuele verhouding voortvloeien.

7. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8 Garantie voor materiaaldefecten en garantie
8.1. De garantie wordt vastgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8.2. Er bestaat alleen garantie voor de door de verkoper geleverde goederen indien deze uitdrukkelijk is gegeven. De klanten zullen op de hoogte worden gebracht van de garantievoorwaarden voordat het orderproces wordt opgestart.

9. Aansprakelijkheid
9.1. De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade, onverminderd de andere wettelijke voorwaarden voor vorderingen.

9.2. De Verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.

9.3. Bovendien is de Verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dat geval is de Verkoper echter slechts aansprakelijk voor de voor het contract typische, te voorziene schade. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die welke in de vorige zinnen zijn vermeld.

9.4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na het ingaan van een garantie voor de kwaliteit van het product en in geval van bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverlet.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de Verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

10. Opslag van de tekst van het contract
10.1. De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient, door in de laatste stap van de bestelling de afdrukfunctie van zijn browser te gebruiken.

10.2. De verkoper stuurt de klant ook een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Samen met de orderbevestiging, maar ten laatste bij de levering van de goederen, ontvangt de klant ook een exemplaar van de Algemene Voorwaarden, samen met het annuleringsbeleid en de informatie over de verzendingskosten en de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich in onze winkel hebt geregistreerd, kunt u uw bestellingen bekijken in uw profielruimte. Bovendien slaan wij de tekst van het contract op, maar maken wij die niet toegankelijk op het internet.

11. Slotbepalingen
11.1. De plaats van bevoegdheid en uitvoering is de maatschappelijke zetel van de Verkoper indien de Klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

11.2. De contractuele taal is Duits.

11.3. Platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) voor consumenten: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.